Mar

7 2020

YA Purim Pub Crawl

9:30PM - 11:30PM  

Meitav Menachem 6560 Poplar ave.
Memphis, TN 38138

Contact Meitav Menachem
9016912303
mmenachem@jccmemphis.org

MJCC YA Purim Pub Crawl in Downtown Memphis